Asian Tour, European Tour announce ‘strategic alliance’